Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Sub 04 of Jul, 2020 [14:31 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 42 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRBIJE

Izvodi


Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog organizovanja i delovanja


Član 152.

(1) Ko svesnim kršenjem zakona ili na drugi protivpravan način spreči ili ometa političko, sindikalno ili drugo organizovanje ili delovanje građana ili delovanje njihovih političkih, sindikalnih ili drugih organizacija, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.


Povreda prava pri zapošljavanju i za vreme nezaposlenosti


Član 164.

(1) Ko svesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan način uskrati ili ograniči pravo građana na slobodno zapošljavanje na teritoriji Srbije pod jednakim uslovima, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o pravima građana za vreme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada.

Povreda prava na upravljanje


Član 165.

(1) Ko silom, pretnjom, svesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan način spreči ili ometa odlučivanje organa upravljanja ili člana organa upravljanja da učestvuje u radu i odlučivanju u tom organu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Povreda prava na štrajk


Član 166.

(1) Ko silom, pretnjom ili na drugi protivpravan način spreči ili ometa zaposlene da, u skladu sa zakonom, organizuju štrajk, učestvuju u njemu ili na drugi način ostvaruju pravo na štrajk, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se poslodavac ili odgovorno lice koji otpusti jednog ili više zaposlenih sa posla zbog njihovog učešća u štrajku koji je organizovan u skladu sa zakonom ili prema njima primeni druge mere kojima se povređuju njihova prava iz rada.

Zloupotreba prava na štrajk


Član 167

Ko organizuje ili vodi štrajk na način i pod uslovima suprotnim zakonu i time dovede u opasnost život ili zdravlje ljudi ili imovinu većeg obima ili ako usled toga nastupe druge teške posledice, ako time nije ostvareno obeležje drugog krivičnog dela, kazniće se zatvorom do tri godine.

Nepreduzimanje mera zaštite na radu


Član 169.

(1) Lice odgovorno za preduzimanje mera zaštite na radu koje se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o merama zaštite na radu usled čega može nastupiti opasnost za život ili zdravlje zaposlenih, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku postupi po propisima o merama zaštite na radu.


Povreda ugleda SCG i države članice


Član 173.

Ko javno izloži poruzi SCG ili njenu državu članicu, njihovu zastavu, grb ili himnu kazniće se novačnom kaznom ili zatvorom do tri meseca.

Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije


Član 175.

(1) Ko javno izloži poruzi stranu državu, njenu zastavu, grb ili himnu,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko javno izloži poruzi Organizaciju ujedinjenih nacija, Međunarodni crveni krst ili drugu međunarodnu organizaciju čija je SCG ili Srbija član.

Nekažnjavanje za krivična dela iz čl. 173. do 175.


Član 176.

Neće se kazniti za delo iz čl. 173. do 175. ovog zakonika učinilac ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umetničkom delu, u izvršavanju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštite opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u nameri omalovažavanja ili ako dokaže istinitost svog tvrđenja ili da je imao osnovanog razloga da poveruje u istinitost onoga što je iznosio ili pronosio.


Izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu


Član 280.

(1) Ko u rudnicima, fabrikama, radionicama, na gradilištima ili na drugom mestu rada ošteti ili ukloni zaštitne uređaje i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u rudniku, fabrici, radionici, na gradilištu ili na drugom mestu rada koje ne postavi zaštitne uređaje ili ih ne održava u ispravnom stanju ili ih u slučaju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o merama zaštite na radu i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima.
(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
(4) Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz stava 2. ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku obezbedi postavljanje, održavanje ili korišćenje zaštitnih uređaja.


Napad na ustavno uređenje


Član 308.

Ko silom ili pretnjom upotrebe sile pokuša da promeni ustavno uređenje Srbije ili SCG ili da svrgne najviše državne organe, kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja


Član 309.

(1) Ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije ili SCG poziva ili podstiče da se silom promeni njihovo ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.
(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini uz pomoć iz inostranstva, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.
(3) Ko u nameri rasturanja izrađuje ili umnožava materijal koji je po svom sadržaju takav da poziva ili podstiče na vršenje dela iz stava 1. ovog člana ili ko upućuje ili prebacuje na teritoriju SCG takav materijal ili drži veću količinu tog materijala u nameri da ga on ili neko drugi rastura,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Ubistvo najviših predstavnika državne zajednice i država članica


Član 310.

Ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije ili SCG liši života predsednika SCG, predsednika države članice, predsednika Skupštine SCG, predsednika skupštine države članice, predsednika vlade države članice, predsednika Suda SCG, predsednika ustavnog suda države članice, predsednika vrhovnog suda države članice ili najvišeg tužioca države članice, kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina.

Oružana pobuna


Član 311.

(1) Ko učestvuje u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavnog uređenja, bezbednosti ili teritorijalne celine Srbije ili SCG, kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.
(2) Organizator pobune, kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

Udruživanje radi protivustavne delatnosti


Član 319.

(1) Ko stvara grupu ili drugo udruženje lica radi vršenja krivičnih dela iz čl. 305. do 310. i čl. 312. do 314. ovog zakonika, kazniće se kaznom propisanom za delo za čije vršenje je udruženje organizovano.
(2) Ko postane pripadnik nekog udruženja iz stava 1. ovog člana, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
(3) Učinilac dela iz stava 1. ovog člana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi način spreči izvršenje krivičnih dela predviđenih u stavu 1. ovog člana, kazniće se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.
(4) Pripadnik udruženja iz stava 1. ovog člana koji otkrije udruženje pre nego što je u njegovom sastavu ili za njega učinio neko krivično delo predviđeno u stavu 1. ovog člana, kazniće se zatvorom do jedne godine, a može se i osloboditi od kazne.

Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije ili SCG


Član 320.

(1) Ko priprema izvršenje krivičnog dela iz čl. 305. do 314. i člana 315. st. 1. i 2. ovog zakonika, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.
(2) Pripremanje iz stava 1. ovog člana sastoji se u nabavljanju ili osposobljavanju sredstava za izvršenje krivičnog dela, u otklanjanju prepreka za izrvršenje krivičnog dela, u dogovaranju, planiranju ili organizovanju sa drugim izvršenje krivičnog dela ili u drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela.
(3) Ko upućuje ili prebacuje na teritoriju Srbije ili teritoriju SCG lica ili oružje, eksploziv, otrove, opremu, municiju ili drugi materijal radi izvršenja jednog ili više krivičnih dela iz ove glave, kazniće se zatvorom od dve do deset godina.


Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje


Član 322.

(1) Ko silom ili pretnjom da će neposredno upotrebiti silu spreči službeno lice u vršenju službene radnje koju preduzima u okviru svojih ovlašćenja ili ga na isti način prinudi na vršenje službene radnje, kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac uvredi ili zlostavi službeno lice ili mu nanese laku telesnu povredu ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
(3) Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana učini prema sudiji ili javnom tužiocu pri vršenju njihove sudijske, odnosno tužilačke dužnosti ili službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbednosti ili dužnosti čuvanja javnog reda i mira, sprečavanja ili otkrivanja krivičnog dela, hvatanja učinioca krivičnog dela ili čuvanja lica lišenog slobode, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
(4) Za pokušaj dela iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se.
(5) Ako je učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica, može se osloboditi od kazne.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti


Član 323.

(1) Ko napadne ili preti da će napasti službeno lice u vršenju službene dužnosti, kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana službenom licu nanesena laka telesna povreda ili je prećeno upotrebom oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.
(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno prema sudiji ili javnom tužiocu u vezi sa vršenjem njihove sudijske, odnosno tužilačke dužnosti ili službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbednosti,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
(4) Za pokušaj dela iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se.
(5) Učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana koji je bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica može se osloboditi od kazne.

Učestvovanje u grupi koja spreči službeno lice u vršenju službene radnje


Član 324.

(1) Ko učestvuje u grupi koja zajedničkim delovanjem spreči službeno lice u vršenju službene radnje ili ga na isti način prinudi na vršenje službene radnje,
kazniće se za samo učestvovanje zatvorom do dve godine.
(2) Za pokušaj će se kazniti.
(3) Kolovođa grupe koja izvrši delo iz stava 1. ovog člana,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Pozivanje na otpor


Član 325.

(1) Ko druge poziva na otpor ili na neposlušnost prema zakonitim odlukama ili merama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje, kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do nesprovođenja ili znatnog otežavanja sprovođenja zakonite odluke ili mere državnih organa,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.


Zločinačko udruživanje


Član 346.

(1) Ko organizuje grupu ili drugo udruženje koja ima za cilj vršenje krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.
(2) Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz stava 1. ovog člana, kazniće se zatvorom do jedne godine.
(3) Ako se delo iz stava 1. ovog člana odnosi na grupu ili drugo udruženje koje ima za cilj vršenje krivičnih dela za koja se može izreći kazna zatvora od dvadeset godina ili zatvor od trideset do četrdeset godina, organizator grupe ili drugog udruženja će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina, a pripadnik udruženja zatvorom od šest meseci do pet godina.
(4) Organizator grupe ili drugog udruženja iz st. 1. i 3. ovog člana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi način spreči izvršenje krivičnih dela radi čijeg vršenja je udruženje organizovano, kazniće se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.
(5) Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz st. 2. i 3. ovog člana koji otkrije udruženje pre nego što je u njegovom sastavu ili za njega učinio neko krivično delo predviđeno u st. 2. i 3. ovog člana radi čijeg vršenja je udruženje organizovano, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine, a može se i osloboditi od kazne.

Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija


Član 348.

(1) Ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmenu, nosi ili drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije,
kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ako je predmet dela iz stava 1. ovog člana vatreno oružje, municija, eksplozivne materije, ili sredstvo na bazi te materije, rasprskavajuće ili gasno oružje čija izrada, prodaja, nabavka, razmena, nošenje ili držanje nije dozvoljeno građanima,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
(3) Ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.


Izbegavanje vojne obaveze


Član 394.

(1) Ko se, bez opravdanog razloga, ne odazove pozivu za izvršenje regrutne obaveze, obaveze služenja vojnog roka ili obaveze lica u rezervnom sastavu ili izbegava prijem poziva za izvršenje te obaveze, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ko se krije da bi izbegao obavezu iz stava 1. ovog člana, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
(3) Ko napusti zemlju ili ostane u inostranstvu da bi izbegao izvršenje vojne obaveze iz stava 1. ovog člana, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.
(4) Ko poziva ili podstiče više lica na izvršenje dela iz st. 1. do 3. ovog člana, kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom do tri godine, a za delo iz st. 2. i 3. zatvorom od dve do dvanaest godina.
(5) Učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana koji se doborovoljno prijavi nadležnom državnom organu može se osloboditi od kazne.

Izbegavanje popisa i pregleda


Član 395.

Ko se protivno zakonom utvrđenoj obavezi, bez opravdanog razloga, ne odazove pozivu nadležnog organa za popis ili pregled ili se protivi popisu ili pregledu ljudstva ili materijalnih sredstava potrebnih za odbranu zemlje ili ko pri ovakvom popisu ili pregledu da netačne podatke, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Petak 14. April 2006. [21:34:05 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.07 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.93MB ]   [ 69 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.98 ]