Beograd - U 48 zdrav­stve­nih usta­no­va u Sr­bi­ji na osam sku­pih di­jag­no­stič­kih pro­ce­du­ra i ope­ra­ci­ja če­ka 20.000 lju­di.

Li­ste če­ka­nja pra­ve se za sni­ma­nje ske­ne­rom, mag­net­nom re­zo­nan­com, ko­ro­na­ro­gra­fi­ju, ka­te­ta­ri­za­ci­ju i operaciju sr­ca, ugra­đi­va­nje graf­to­va od ve­štač­kih ma­te­ri­ja­la, endopro­te­ze ku­ka i ko­le­na, i za zrač­nu te­ra­pi­ju onko­lo­ških pa­ci­je­na­ta.

Sama činjenica da neophodnu medicinsku pomoć čekaju oboleli od malignog tumora, ili oni kojima je potrebna operacija srca je bizarna. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević očekuje da će liste čekanja biti ukinute u narednih nekoliko godina ali je uslov za to je da se u zdravstvenim ustanovama obezbedi adekvatan prostor, oprema, potrošni materijal i da se uredi sistem kroz jačanje kvaliteta i mera kontrole. U nastojanju da ispunimo te uslove, poslednjih godina radimo i kupujemo ono što je trebalo da se kupi sredinom devedesetih godina.

Na pregled skenerom u KBC Zemun čeka 870, u Užicu 700, u Subotici 400, u Novom Pazaru 190 pacijenata, u Požarevcu 320. Prema podacima Ministarstva zdravlja, sve bolnice u Srbiji izuzev Sremske Mitrovice imaju skener, a 65 odsto dijagnostičkih procedura završi se u roku od 30 dana, dok je u Beogradu je nešto lošija situacija.

Na dijagnostiku magnetnom rezonancom, prema podacima Ministarstva zdravlja, 34 odsto dijagnostičkih procedura obavi se u okviru 30 dana, a prosečno se čeka tri meseca.

Prema zvaničnoj listi iz RZZO, koronarografiju ili katetarizaciju u Institutu "Dedinje" čeka 3.000 ljudi, a prema podacima Ministarstva zdravlja 1.818. Za baj-pas u "Dedinju" na listi je 1.000, stent 1.200, graft 1.200, valvulu 800 ljudi. U Institutu u Sremskoj Kamenici koronarografiju čeka 900, stent 100, a valvulu 120 pacijenata.

Izvor