Nakon više godina ignorisanja od strane Ministarstva rada i socijalne politike zahtev Sindikalne kofederacije „Anarhosindikalističke inicijative" za upis u registar sindikata nedavno je odbijen pod izgovorom da je ASI „poropagadno-borbena anarhistička revolucionarna sindikalna organizacija, da se 'bori protiv države' i za ’ukidanje države’, da je 'osnovi metod borbe direktna akcija'".

Ministarstvo je na osnovu toga zaključilo da su ciljevi ASI suprotni zaštiti prava zaposlenih u skladu sa ustavom i zakonom, lažno navodeći da u našim dokumentima stoji da direktna akcija podrazumeva nasilje. Nakon toga podneli smo tužbu Upravnom sudu u Beogradu koji je samo potvrdio odluku Ministarstva, bez diskusije i saslušavanja bilo koga, te obavestilo o tome našu organizaciju 19. decembra 2013.

U svim državama sveta u kojima postoje anarhosindikati, oni deluju legalno i registrovani su. Jedini slučajevi u kojima su zabranjivani su fasištičke diktature (Musolinijeva Italija, Frankova Španija) i sistemi koji su ka njima vodili, a posle pada tih i takvih režima slobodarski sindikati su ponovo su legalizovani. Dakle, čak i u okvirima buržoaskog prava dozvoljeno je boriti se direktnom akcijom za prava radnika i zalagati se za ukidanje države i promenu društveno-ekonomskog sistema. Uprkos jasnim tendencijama u tom pravcu, poput pokušaja izjednačavanja komunističke i fašističke ikonografije u EU, koje su proizvod zaoštravanje klasnog sukoba tokom najsvežije kapitalističke krize, vladajuća klasa još uvek nije zvanično označila ideološko zastupanje revolucionarnih pozicija kao zakonom zabranjeno. Jasno se nameće zaključak da to što vladajuća klasa u Srbiji pokazuje nameru da otvoreno krši svojim Ustavom garantovana prava govori o dubini krize u kojoj se ovakav sistem nalazi.

Kao i sve druge organizacije i društveno aktivne grupe, i svi sindikati imaju svoje ideologije koje se u većini slučajeva, na sindikalnoj sceni kod nas i u svetu, u ključnim tačkama poklapaju sa vladajućom ideologijom. Naša ideologija je anarhistička, i kao takva direktno u suprotnosti sa vladajućom, i zbog toga vladajuća klasa preko države, buržoaskih medija, sudova i represivnog aparata pokušava da stigmatizuje ideje anarhizma i onemogući radnike da se slobodarskim metodama bore za svoje interese.

Na žalost, danas je radnički pokret u defanzivi, svedoci smo seče radničkih prava i pokušaje zabrane antisistemskog radničko organizovanje. Ovo nije prvi pokušaj države da sabotira rad ASI-ja na način koji nije dozvoljen čak ni u sadašnjem srpskom zakonodavstvu: podsetimo da su naši članovi bezbroj puta bili privođeni, držani u pritvoru i do 6 meseci, a da niko od njih nije osuđen ni u jednom krivičnom procesu. Pored svih pritisaka, nastavićemo da se borimo svim legitimnim sredstvima za ostvarivanje naših ciljeva - ukidanje kapitalističkog sistema i ostvarivanje samoupravnog bezdržavnog komunističkog poretka, kao i za legalnost sindikalnog rada naše organizacije i nećemo prihvatiti da nas bilo ko diskriminiše na osnovu naše ideologije, te uskraćuje pravo na autonomno sindikalno organizovanje koje su radnici kroz istoriju izborili upravo direktnom akcijom!

Sekretarijat Anarhosindikalističke inicijative,
Beograd 28. decembar 2013.