Donosimo poziv na okupljanje u ponedjeljak (17. 04) u 11.00h ispred Tvornice duhana Zagreb, na adresi Jagićeva bb; kao i follow up priče o radnicima i radnicama TDZ-a, linkove na blogove, ocjenu provedbe postupaka revizije i privatizacije Državnog ureda za reviziju iz 2003, te saborske zaključke o privatizaciji iz 2002. i 2005.

Napisali: Srećko Horvat & Jovica Lončar

Kako je ubrzo nakon našeg pisma podrške radnicima Tvornice duhana Zagreb bilo reakcija koje idu u smjeru kritike kako naše podrške tako i zahtjeva samih radnika, ovim putem iznosimo ocjenu provedbe postupaka revizije i privatizacije Tvornice duhana Zagreb od strane Državnog ureda za reviziju iz 2003. i ujedno upućujemo na dva bloga koja redovito prate cijelu situaciju. Naime, priča je mnogo kompleksnija nego što se na prvi pogled čini, a unatoč različitim i sličnim stavovima onih koji su reagirali, osnovni nam je cilj bio potaknuti i pokrenuti diskusiju o cijelom problemu koja se, kao što znamo, teško može razviti u komercijalnim medijima.

Iz priložene dokumentacije postaje jasno da je, kako potvrđuju nalazi Državnog ureda za reviziju iz 2003. godine, došlo do malverzacija i nepravilne privatizacije u slučaju Tvornice duhana Zagreb. Saborski zaključci iz 2002, kao i oni iz 2005. pokazuju da se Hrvatski sabor, dakle kako ona Račanova vlada tako i ona Sanaderova, obvezao da će se poništiti procesi pretvorbe i privatizacije u kojima je došlo do nepravilnosti. To se u slučaju TDZ-a nije dogodilo, a kolektivnim godišnjim odmorom zbog premještenja tvornice iz Zagreba u Kanfanar radnici su bili prisiljeni svoje radno mjesto zamijeniti radnim mjestom koje se nalazi 250km dalje od dosadašnjeg. Treba napomenuti da su ti radnici ujedno bili i suvlasnici poduzeća, te da su na taj način oni, kao mali dioničari, bili direktno oštećeni i procesom pretvorbe i privatizacije. Osim radnika/suvlasnika ovdje se, dakako, radi i o njihovim obiteljima. Ono što oni traže jest funkcioniranje pravne države, odnosno da se provedu zakoni, nalazi Državnog ureda za reviziju i zaključci Hrvatskog sabora iz 2002. i 2005. godine. Ako je već došlo do premještenja proizvodnje radnici pitaju zašto se skladište Resnik sa svom potrebnom infrastrukturom, kojega su radnici također suvlasnici, nije osposobilo za proizvodnju i tako im omogućilo daljnji rad i egzistencija u blizini grada u kojem žive. Time bi se ujedno prostor u centru grada oslobodio ekološki nepodobne tvornice a prostor pretvorio u nešto drugo, ali su radnici svjesni da je taj prostor, koji je inače zaštićeni spomenik kulture, također u njihovom suvlasništvu. Potpuno je nerealno bilo za očekivati da će se preko 200 radnika, zajedno s obiteljima (što cijeli broj može povećati gotovo na 1000 ljudi), tek tako premjestiti u Istru i ondje, čak i da prethodno nije došlo do malverzacija, nastaviti rad i život.

Premda smo svi mi zaokupljeni našim obavezama, a neki i Uskrsom, smatramo da tek dolaskom na mjesto događaja možemo dobiti nešto bolji uvid u stanje stvari. Ako vas zanima više preporučamo sljedeće blogove: prvi je ovde i na njemu se mogu saznati uvidi iz »prve ruke«, prije svega o stanju unutar zauzete Tvornice. Drugi je ovde, na kojem se mogu iščitati svi pravni detalji u vezi pretvorbe i privatizacije TDZ-a, kao i nepravilnosti koje su se dogodile. Blog vodi predsjednik udruge Kulin Ban koji pravno zastupa prava radnika, a može biti koristan svima koji žele steći uvid u brojke vezane uz poslovanje TDZ-a, pretvorbu, Kanfanar i TDR.

Nadamo se da će se ovim informacijama, linkovima i fotografijama izbjeći apriorne osude i stavovi o Tvornici duhana Zagreb, te vas ovim putem pozivamo da u ponedjeljak u 11.00 u što većem broju dođemo dati podršku radnicima.

Kratka povijest privatizacije i pretvorbe Tvornice duhana Zagreb, temeljena isključivo na odabranim člancima iz Izvješća o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Tvornice duhana Zagreb, Državni ured za reviziju, Zagreb, ožujak 2003:

6. OCJENA PROVEDBE POSTUPAKA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Obavljena je revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Tvornica duhana Zagreb, Zagreb. Revizijom su obuhvaćeni dokumenti, odluke, poslovne knjige, ugovori i akti na temelju kojih je obavljena pretvorba i privatizacija radi provjere je li pretvorba i privatizacija provedena u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, Zakona o privatizaciji i drugih posebnih propisa.

Postupci revizije pretvorbe i privatizacije provedeni su u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI.

6.1. Ocjena postupka pretvorbe

Postupak pretvorbe društvenog poduzeća Tvornica duhana Zagreb, Zagreb, nije obavljen u potpunosti u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. Revizijom je utvrđeno:

Prema elaboratu, procijenjena vrijednost Poduzeća iznosila je 52.209.381,- DEM. U procjenu vrijednosti Poduzeća nije uključena vrijednost zemljišta na lokaciji u Jagićevoj ulici u Zagrebu površine 7 004 m2, koja je procijenjena u iznosu 1.379.492,- DEM, niti vrijednost poslovnog prostora u Splitu. U obnovljenom postupku, prema rješenju Fonda iz siječnja 1996., vrijednost poslovnog prostora u Splitu procijenjena je u iznosu 252.100,- DEM, za što je povećan temeljni kapital Društva. Vrijednost zemljišta iskazana je u elaboratu samo za lokaciju Žitnjak, bruto razvijene površine 9 293,6 m2, ali ne obuhvaća troškove pripreme izgrađenog građevinskog zemljišta i troškove rente koji iznose 299.930,- DEM. Zbog navedenoga, ukupna vrijednost zemljišta prema elaboratu procijenjena je za 1.679.422,- DEM manje u odnosu na procjenu Fonda. Vrijednost priključaka s uključenim obračunom komunalne, individualne i zajedničke potrošnje, procijenjena je prema elaboratu u iznosu 7.667.246,- DEM, što je za 3.204.350,- DEM više od procjene Fonda. Ukupno procijenjena vrijednost nekretnina u elaboratu veća je za 1.524.928,- DEM od procjene Fonda. Kratkoročne financijske obveze u iznosu 270.800,- DEM i druge kratkoročne obveze u iznosu 5.097.164,- DEM pogrešno su dva puta uključene u knjigovodstvenu i procijenjenu vrijednost Poduzeća, zbog čega je knjigovodstvena i procijenjena vrijednost Poduzeća iskazana za 5.367.964,- DEM manje.

Fond je, unatoč navedenim razlikama, donio rješenje o suglasnosti na namjeravanu pretvorbu i prihvatio procijenjenu vrijednost Poduzeća navedenu u konačnim izmjenama elaborata u iznosu 52.209.380,- DEM. U iskazu nekretnina Društva, kojeg je Fond dao rješenjem iz 1996., navodi se da je zemljište u Jagićevoj ulici uključeno u procjenu prije donošenja rješenja o suglasnosti na namjeravanu pretvorbu iz prosinca 1993. Uvidom u elaborat i izmjene elaborata, utvrđeno je da spomenuto zemljište nije bilo uključeno u procijenjenu vrijednost Poduzeća, te nije vidljivo na temelju čega Fond navodi da je zemljište na lokaciji u Jagićevoj ulici uključeno u procijenjenu vrijednost Poduzeća. S obzirom na navedeno, ne može se dati ocjena o realnosti procjene vrijednosti nekretnina i procijenjene vrijednosti Poduzeća. Procijenjena vrijednost Poduzeća iskazana je za 7.047.386,- DEM manje odnosno iskazana je u iznosu 52.209.380,- DEM umjesto 59.256.766,- DEM. Odgovorna osoba u Fondu bio je Ivan Penić, a u Društvu Milan Rebac.

U temeljni kapital Društva uključeno je potraživanje društva Zagrebačka banka u iznosu 12.500.000,- DEM, iako nije nastalo do dana procjene vrijednosti Poduzeća odnosno do 31. prosinca 1991. Navedeno potraživanje temelji se na ugovoru o pretvaranju potraživanja banke u dionice od 25. listopada 1993. Ugovorne strane sporazumno su utvrdile da banka ima pravovaljano potraživanje, prema ugovoru o dugoročnom investicijskom kreditu za nabavu opreme, u iznosu dinarske protuvrijednosti 12.500.000.- DEM. Ugovoreno je da se navedena potraživanja, u postupku pretvorbe, pretvaraju u ulog, te da se banci izdaju dionice u skladu s programom i odlukom o pretvorbi. Ugovor je stupio na snagu nakon potpisa i odobrenja organa upravljanja, te nakon što je Fond donio suglasnost na namjeravanu pretvorbu.

Stjecanjem 62 500 dionica, prestalo je potraživanje banke, a banka je postala dioničar Društva sa svim pravima i obvezama koje proizlaze iz statuta Društva. Ugovor o investicijskom kreditu za nabavu opreme zaključen je 2. srpnja 1993. u iznosu 12.500.000,- DEM uz (promjenjivu) godišnju kamatnu stopu 11,00%. Rok korištenja kredita ugovoren je do konca 1994., a rok otplate kredita je pet godina. Prema dokumentaciji Društva, do 21. listopada 1993. iskorišten je kredit u iznosu 12.500.000,- DEM. Sredstva kredita su djelomično (u iznosu 1.410.000,- DEM), iskorištena za nabavu opreme kako je ugovoreno. Neiskorišteni dio kredita u iznosu 11.090.000,- DEM utrošen je za kupnju obveznica Republike Hrvatske. Društvo je na temelju ugovora od 21. listopada 1993. kupilo od banke obveznice Republike Hrvatske u iznosu 11.225.867,90 DEM po nominalnoj dinarskoj protuvrijednosti. Banka se obvezala prodane obveznice otkupiti u roku 90 dana od dana zaključenja ugovora. Reotkup obveznica u iznosu 11.132.251,62 DEM izvršen je u razdoblju od konca studenoga 1993. do konca 1995., što nije u skladu s ugovorom.

Nabava opreme planirana investicijskim programom iz svibnja 1993., plaćena je sredstvima iz dugoročnih kredita u iznosu 12.773.000,- DEM, na temelju dva ugovora zaključena u lipnju i studenome 1994. između Društva i društva Zagrebačka banka. Krediti su odobreni za nabavu opreme, na rok pet godina uz promjenjivu kamatnu stopu od 11,00% do 13,00% godišnje. Sredstvima navedenih kredita plaćena je oprema po ugovorima zaključenim s inozemnim dobavljačima, a oba kredita u cijelosti su otplaćena u studenome 1998. odnosno prije roka dospijeća.

Potraživanja banke nisu nastala do 31. prosinca 1991. odnosno do dana procjene vrijednosti Poduzeća i nisu bila iskazana u poslovnim knjigama. Fond je rješenjem o suglasnosti na pretvorbu iz prosinca 1993., u cijelosti prihvatio pretvaranje potraživanja banke u dionički ulog u iznosu 12.500.000,- DEM. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 2. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, prema kojima je društveni kapital razlika između vrijednosti sredstava i vrijednosti obveza, uključujući obveze prema pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovih trajnih uloga. Odgovorna osoba u Fondu u vrijeme donošenja rješenja bio je Ivan Penić.

Temeljni kapital Društva u vrijeme pretvorbe iznosio je 64.709.400.- DEM, a dijelio se na 323 547 dionica. Mali dioničari su u postupku pretvorbe upisali 130 523 dionica nominalne vrijednosti 26.104.600,- DEM, društvo Zagrebačka banka na temelju pretvaranja potraživanja u dionice steklo je 62 500 dionica nominalne vrijednosti 12.500.000,- DEM, a 130 524 neprodanih dionica nominalne vrijednosti 26.104.800,- DEM preneseno je Fondu. Neprodane dionice u cijelosti su prenesene Fondu na temelju odluke upravnog odbora Fonda od 21. ožujka 1994. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 5. stavka 3. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, kojima je propisano da se neprodane dionice prenose fondovima i to Hrvatskom fondu za razvoj dvije trećine, a jedna trećina mirovinskim fondovima.

6.2. Ocjena postupaka privatizacije

Postupci privatizacije nisu obavljeni u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama. Revizijom je utvrđeno:

Upravni odbor je u listopadu 1994. donio odluku o kupnji 32 354 vlastitih dionica u iznosu 6.470.000,- DEM, što čini 10,00% temeljnog kapitala Društva. Odredbama članka 24. Statuta iz travnja 1994., propisani su način i uvjeti pod kojima je moguće pribavljanje vlastitih dionica, odnosno vlastite dionice mogu se steći radi prodaje zaposlenicima na temelju ugovora o managementu ili o radu, radi statusne promjene, nenaplatnim pravnim poslom, radi sprječavanja nastupa štete za Društvo, te ako se otkupljuju dionice po ponudi dioničara zaposlenika Društva. Odluka o pribavljanju vlastitih dionica je nepotpuna, jer u njoj nisu navedeni razlozi stjecanja vlastitih dionica, niti su navedeni izvori financiranja otkupa vlastitih dionica.

Razvojni program sadrži opće podatke o Poduzeću, analizu razvojnih mogućnosti i sposobnosti, pravce razvoja i ekonomsko-financijske aspekte razvoja. Dane su naznake mogućeg pravca razvoja, međutim ne sadrži iznos investicijskih ulaganja ili dokapitalizacije, ocjenu izvodljivosti, te rokove za provedbu, što nije u skladu s odredbama Upute za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća. Predviđeno je povećanje proizvodnje za 10,00% na temelju postojećih proizvodnih mogućnosti, uz intenzivno tekuće i investicijsko održavanje kroz pet godina, proširenje djelatnosti i osnivanje novih društava u zemlji i inozemstvu. Razvojnim programom nije bio utvrđen tehnološki višak, a ocijenjeno je da će se u narednih pet godina broj zaposlenih prirodno smanjivati za oko 6,00% godišnje, što treba omogućiti novo zapošljavanje ili korekciju zaposlenosti.

Ciljevi razvojnog programa djelomično su ostvareni. Društvo je u razdoblju od 1994. do 1996. rezerviralo sredstva za investicijsko održavanje u iznosu od 21.324.000,00 kn do 30.591.000,00 kn. Iako je izvršeno ulaganje u postrojenja i opremu, povećanje proizvodnje nije ostvareno. U skladu s razvojnim programom, Društvo je osnovalo nova društva, te bilo suosnivač u društvima koja obavljaju djelatnost vezanu za potrebe duhanske industrije. Od tri osnovana društva koja su registrirana za obavljanje konzultantskih usluga, dva nisu poslovala. Broj zaposlenih smanjen je sa 787 koncem 1991. na 257 koncem rujna 2002. Programima zbrinjavanja viška zaposlenika, za čijim je radom prestala potreba, koji su izrađeni u razdoblju od 1998. do 2000. u suradnji sa sindikatom i zaposleničkim vijećem, obuhvaćeno je zbrinjavanje 302 zaposlenika. U skladu s programima, 276 zaposlenika prekinulo je radni odnos, 32 zaposlenika prekinula su radni odnos na temelju pojedinačnih ugovora o prekidu, a 111 je napustilo Društvo po drugim osnovama. Iz sredstava rezerviranih za tu namjenu, zaposlenicima su isplaćene otpremnine. Razvojnim programom zacrtani pravci razvoja, u smislu izgradnje novih pogona i preseljenja na drugu lokaciju, proširenja djelatnosti te širenja tržišta, nisu ostvareni.

S obzirom da su ciljevi planirani razvojnim programom djelomično ostvareni, da je smanjen broj zaposlenika, da su u posljednje tri godine smanjivani prihodi, da je Društvo u razdoblju od pretvorbe do konca 2001. ostvarivalo dobit, a za 1994. i 1995. isplatilo dividendu, te da redovito isplaćuje plaće, ciljevi privatizacije utvrđeni odredbama članka 1. Zakona o privatizaciji, djelomično su ostvareni.

Saborski zaključci iz 2002.:

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika, Hrvatski sabor, na 22. sjednici, 29. svibnja 2002 godine, uz Izvješće o radu na provedbi revizije i pretvorbe i privatizacije i Izvješća o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije, donio je slijedeće

ZAKLJUČKE


1. Prihvaća se Izvješće o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije i Izvješće o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije.

2. Obvezuje se Državni ured za reviziju da Hrvatskom saboru u roku od 30 dana dostavi dopunjena pojedinačna izvješća o:

a/ odgovornoj osobi ili osobama u trgovačkim društvima u kojima su utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji;

b/ podnesenim prijavama, za postojanje radnji koje imaju obilježje kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja utvrđenih prilikom revizije, nadležnom državnom odvjetništvu ili drugom nadležnom tijelu, sukladno članku 17. Zakona o reviziji i pretvorbe i privatizacije;

c/ izdanim posebnim mišljenjima kojima je potvrđena ispravnost pretvorbe i privatizacije sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije.

3. Obvezuje se Državni ured za reviziju da u roku od 30 dana:

a/ izradi kriterije redoslijeda tvrtki koje će revidirati uzimajući u obzir veličinu tvrtke prije privatizacije /temeljni kapital, ukupni prihod i broj zaposlenih/;

b/ predložiti Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske organizacijska rješenja koja će omogućiti državnoj reviziji udovoljavanje ovim zadaćama.

4. Obvezuje se Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da u roku od 30 dana Hrvatskom saboru dostavi izvješće o pokrenutim postupcima vezanim uz kaznena djela u pretvorbi i privatizaciji na temelju podnesenih prijava ili po službenoj dužnosti, te o prijavama podnesenim Državnom odvjetništvu i zloupotrebama i protupravnim radnjama u postupku pretvorbe i privatizacije.

5. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana Hrvatskom saboru predloži donošenje izmjena, dopuna ili novih zakona potrebnih da se sankcionira učinjeni kriminal u pretvorbi i privatizaciji, odnosno zaštite gospodarski i drugi javni interesi Republike Hrvatske u vezi s pretvorbom i privatizacijom a koji će omogućiti:

- da počinitelji nezakonitih radnji tijekom procesa privatizacije budu pravedno i zakonito procesuirani i sankcionirani;

- da se utvrdi porijeklo novčanih sredstava kojima je privatizacija izvršena, te sankcionira nezakonitog stjecatelja.

6. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Državnom odvjetništvu stvori uvjete za kvalitetan rad iz nadležnosti utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o državnom odvjetništvu i drugim zakonima.

7. Zadužuje se Državni ured za reviziju, te druga nadležna državna tijela da u roku od 60 dana dostavi Saboru imena i prezimena svih korisnika tzv. menađerskih kredita, imena banaka i direktora tih banaka koje su odobravale kredite, iznos odobrenih kredita i datum zaključenja ugovora o kreditima, ukupni nominalni iznos dionica/udjela koji je plaćen tim kreditima, podatke o instrumentima osiguranja povrata kredita te o izvorima sredstava kojima su krediti otplaćivani.

HRVATSKI SABOR
PREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA
Zlatko Tomčić

(Tomčić je potpisao ovaj dokument.)

Saborski zaključci iz 2005:

DIO ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE HRVATSKOG SABORA ODRŽANE TIJEKOM STUDENOGA I PROSINCA 2005. GODINE


A) Očitovanje Hrvatskog fonda za privatizaciju na izvješće Državnog ureda za reviziju o provedenoj reviziji i privatizaciji, izvješće o pokrenutim postupcima i poduzetim radnjama, te podaci o gotovinskim plaćama za kupnju dionica i udjela o gotovinskim plaćanjama za kupnju dionica i udjela kao i izdavanju suglasnosti za zalaganje imovine;

B) Izvješće o radu državnih odvjetništava na kaznenim predmetima u svezi pretvorbe i privatizacije;

C) Izvješće Hrvatske narodne banke o procesu osnivanja odnosno preoblikovanja banaka u dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću, koji je proveden na temelju zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama («Službeni list SFRJ» br. 10/1989., 40/1989., 87/1990. i 72/1990.) za svaku banku pojedinačno i o promjenama vlasničke strukture tih banaka;

D) Izvještaj Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a u svezi s Izvješćem Državnog ureda za reviziju o provedenoj reviziji pretvorbe i privatizacije;

Rasprava o izvršenju Zaključaka Hrvatskog sabora od 29. svibnja 2002. godine, donesenih uz Izvješće o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije i Izvješće o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije – Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.

Rasprava je provedena na 16. sjednici Hrvatskog sabora

Klub zastupnika HSP-a povukao je svoje zaključke jer su sadržani u zaključcima Kluba zastupnika HDZ-e.

Hrvatski sabor je, većinom glasova (85 «za», 21 «protiv», 12 «suzdržanih»), sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-e, donio slijedeće

ZAKLJUČKE


1. Prihvaća se Očitovanje Hrvatskog fonda za privatizaciju na Izvješće Državnog ureda za reviziju o provedenoj reviziji pretvorbe i privatizacije, Izvješće o pokrenutim postupcima i poduzetim radnjama te podaci o gotovinskim plaćanjima za kupnju dionica i udjela kao i izdavanju suglasnosti za zalaganje imovine, Izvješće Hrvatske narodne banke o procesu osnivanja odnosno preoblikovanja banaka u dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću, koji je proveden na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama za svaku banku pojedinačno i o promjenama vlasničke strukture tih banaka i Izvješće Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a u svezi s Izvješćem Državnog ureda za reviziju o provedenoj reviziji pretvorbe i privatizacije.

2. Obvezuje se Državno odvjetništvo i Hrvatski fond za privatizaciju da u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku pokrenu postupak poništenja pretvorbe u društvima u kojima postoji osnova za pokretanje ništavnosti rješenja o pretvorbi, odnosno da pokrenu kod nadležnih sudova, u skladu s odredbama Zakona o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu, odgovarajuće postupke radi utvrđivanja ništetnosti ugovora zaključenih u procesu pretvorbe i privatizacije, te oduzimanja nezakonito stečene imovine.

3. Obvezuje se Hrvatski fond za privatizaciju da na temelju svih izvješća Državnog ureda za reviziju kojima su utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji i Izvješća Državnog odvjetništva, pokrene kao ovlaštena pravna osoba odgovarajuće postupke (sudske, upravne) radi povrata protupravno stečene imovinske koristi od strane fizičkih i pravnih osoba u postupku pretvorbe i privatizacije.

4. Obvezuje se Državno odvjetništvo da pojača rad na kaznenim predmetima u svezi pretvorbe i privatizacije i sukladno svojim zakonskim ovlastima pokrene postupke utvrđenja ništavnosti pravnih poslova u svezi pretvorbe i privatizacije u slučajevima kada su za to ispunjeni uvjeti te poduzme potrebne mjere i pravne radnje u civilnim/građanskim/ postupcima u cilju naknade štete nastale u pretvorbi i privatizaciji i o utvrđenim nezakonitostima u konkretnim privatizacijama obavjesti Hrvatski fond za privatizaciju i zatraži da Fond kao ovlaštenik postupi kao pod 3.

5. Obvezuju se Državno odvjetništvo i Hrvatski fond za privatizaciju da pokrenu odgovarajuće postupke u slučajevima gdje su se trgovačka društva neosnovano i pogrešno uknjižila kao vlasnici državne imovine ili imovine Hrvatskog fonda za privatizaciju koja nije procijenjena u vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe i privatizacije ili tu imovinu drže neosnovano u posjedu, kao i da pokrenu potrebne postupke protiv trgovačkih društava radi isplate stečenog bez osnove.

6. Obvezuje se Hrvatski fond za privatizaciju da se imovinu koja nije uključena u procijenjenu vrijednost poduzeća provede postupak u skladu s odredbama članka 47. Zakona o privatizaciji, kojim je propisano da se dionice, udjeli, stvari i prava koji nisu procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala pravne osobe na temelju Zakona o pretvorbi, prenose Fondu, ako ne postoje razlozi za obnovu postupka, odnosno ako prijenos ne utječe na postojeću tehnološku cjelinu.

7. Obvezuje se Hrvatski fond za privatizaciju da Vladi Republike Hrvatske dostavi podatke o imovini u vlasništvu države koja je uključena i imovini koja nije uključena u procijenjenu vrijednost, a koristi je društvo (pomorsko dobro, poljoprivredno zemljište) radi utvrđivanja visine naknade u proteklom razdoblju. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da nakon dostave podataka, utvrdi visinu naknade za korištenu imovinu te da zaduži nadležna tijela za provedbu naplate utvrđene naknade.

8. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da osigura sve potrebne uvjete za rad nadležnih državnih tijela, posebno Državnog odvjetništva i Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi učinkovitog poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti:

- Kaznenog, prekršajnog, građanskog i imovinskog sankcioniranja nezakonitosti i nepravilnosti u postupcima pretvorbe i privatizacije;

- Utvrđivanja ništavnosti ili poništavanja pravnih poslova sklopljenih u postupcima pretvorbe i privatizacije koji su suprotni Ustavu i zakonima;

- Povrata nezakonito stečene imovine tijekom pretvorbe i privatizacije;

- Naknade štete učinjene tijekom pretvorbe i privatizacije;

- Zaštite imovine i interesa građana Republike Hrvatske.

9. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 90 dana predloži Hrvatskom saboru novi Zakon o privatizaciji i Zakon u javno-privatnom partnerstvu.Sjednica je zaključena 15. prosinca 2005. u 16,45 sati.

Ovaj su Zapisnik potpisali Predsjednik sabora Vladimir Šeks i tajnica Plenarne sjednice Hrvatskog sabora Jadranka Blažević.

Izvor (sa fotografijama)