Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Čet 13 of Aug, 2020 [14:15 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 53 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

VI ORGANI ASIČLAN 29.

Organi ASI su:
 • Kongres ASI;
 • Plenarni sastanak ASI;
 • Sekretarijat ASI;
 • Kongres Okružne konfederacije;
 • Sekretarijat Okružne konfederacije;
 • Kongres Lokalne grupe;
 • Sekretarijat Lokalna grupe;
 • Kongres Profesionalnog sindikata;
 • Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata;
 • Sekretarija Profesionalnog sindikata;
 • Kongres Mreže Profesionalnih sindikata;
 • Sekretarijat Mereže Profesionalnih sindikata;
 • Sekretarijat Sreske grupe;
 • Kongres Mreže sindikata;
 • Sekretarijat Mreže sindikata;
 • Sekretarijat preduzetnog sindikata.

Kongres ASI

ČLAN 30.

 • Kongres ASI je organ konfederacije na kome se donose odluke koje se tiču politike celokupne organizacije;
 • Redovni Kongres ASI se održava svakih godinu dana;
 • Vanredni Kongres ASI se održava na zahtev, upućen Sekretarijatu ASI, od strane jedne trećine Profesionalnih sindikata, Lokalnih grupa u mestima u kojima nisu formirani sindikati i Sreskih grupa koje čine konfederaciju;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Kongresa ASI donosi Sekretarijat ASI, uz pomoć Lokalne grupe koja je delegirana za organizovanje Kongresa na prethodnom plenarnom sastanku, a najmanje 90 dana pre početka rada Kongresa ASI;
 • Kongres ASI čine delegati odnosno delegatkinje svih Profesionalnih sindikata, Sreskih grupa i Lokalnih grupa koje nemaju formirane sindikate;
 • Svaki delegat odnosno delegatkinja u toku rada Kongresa ASI ima jedan glas.

ČLAN 31.

Nadležnost Kongresa ASI:
 • Donosi Statut ASI, kao i njegove izmene i dopune;
 • Verifikuje mandate delegatkinja odnosno delegata koji čine Kongres ASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Kongresa ASI;
 • Bira Lokalnu grupu koja će u narednom periodu obavljati funkciju Sekretarijata ASI;
 • Bira Lokalnu grupu koja će organizovati naredni Plenarni sastanak ASI;
 • Utvrđuje visinu sindikalne članarine i njenu preraspodelu;
 • Razmatra izveštaj o radu Sekretarijata ASI i ostalih tela organizacije i daje ocenu o njihovom radu;
 • Donosi odluke koje se tiču politike organizacije;
 • Donosi odluke koje se tiču međunarodne politike organizacije;
 • Donosi odluku o formiranju i bira Lokalnu grupu koja će biti vršioc funkcije posebnih tela ASI, kao što su Centar za liberterske studije, Obrazovno veće, uređivački kolektiv propagandnog biltena «Direktna akcija», i t. d. ;
 • Verifikuje godišnje izveštaje svojih posebnih tela;
 • Donosi odluku o formiranju svojih posebnih fondova i zadruga;
 • Donosi odluke, koje sprovodi Obrazovno veće, o potrebi pokretanja određenih kurseva unutar organizacije;
 • Donosi sve druge odluke koje se tiču rada ASI.

Plenarni sastanak ASI

ČLAN 32.

 • Plenarni sastanak ASI je organ konfederacije na kome se donose odluke koje se tiču sindikalne prakse organizacije;
 • Redovni Plenarni sastanak ASI održava se svakih godinu dana, po mogućstvu u razmaku od šest meseci u odnosu na Kongres ASI;
 • Vanredni Plenarni sastanak ASI održava se na zahtev, upućen Sekretarijatu ASI, jedne trećine Okružnih konfederacija ASI;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Plenarnog sastanka ASI donosi Sekretarijat ASI, uz pomoć Lokalne grupe koje je delegirana za organizovanje Plenarnog sastanka na prethodnom Kongresu ASI, a najmanje 120 dana pre početka rada Plenarnog sastanka ASI;
 • Plenarni sastanak ASI čine delegatkinje odnosno delegati svih okružnih konfederacija;
 • Svaki delegat odnosno delegatkinja u toku rada Plenarnog sastanka ASI ima jedan glas.

ČLAN 33.

Nadležnost Plenarnog sastanka ASI:
 • Na predlog Okružnih konfederacija ASI bira Lokalnu grupu koja će organizovati naredni Kongres ASI;
 • Verifikuje mandate delegata odnosno delegatkinja koje čine Plenarni sastanak ASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Plenarnog sastanka ASI;
 • Donošenje generalne sindikalne strategije organizacije;
 • Donošenje svih odluka koje se tiču sindikalne prakse organizacije;
 • Sistematizacija, verifikacija i pospešivanje svih aspekata rada organizacije;

Sekretarijat ASI

ČLAN 34.

 • Sekretarijat ASI je organ konfederacije koji se sastoji od četri ili više članica odnosno članova ASI;
 • Sekretarijat ASI čine: Generalni sekretarijat (GS), Internacionalni sekretarijat (IS), Blagajna (B) i Sekretarijat za komunikaciju sa medijima (SK);
 • Sekretarijat ASI se bira na Kongresu ASI;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata ASI ne mogu funkcije vršiti više od tri puta;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata ASI ne mogu funkcije vršiti dva puta uzastopno.

ČLAN 35.

Nadležnosti Sekretarijata ASI:
 • GS je zadužen za koordinisanje rada Okružnih konfederacija ASI;
 • GS je zadužen za štampanje, numeraciju i distribuciju članskih karti ASI Okružnim konfederacijama;
 • GS je zadužen za uređivanje i štampanje internog biltena ASI «Sova», kao i moderiranje svih drugih vidova interne komunikacije članstva ASI (internet mejling liste i t.d.);
 • GS nabavlja i distribuira pečate Okružnih konfederacija ASI;
 • GS čine osobe ovlašćene da predstavljaju, kao i da odgovaraju za delovanje, ASI pred organima države;
 • GS je, uz pomoć Lokalnih grupa delegiranih za to, zadužen za pripremu i organizovanje Kongresa ASI i Plenarnih sastanak ASI;
 • GS je zadužen za odašiljanje pisama podrške i solidarnosti drugim proleterskim organizacijama u trenutcima potrebe;
 • U slučaju postojanja pojedinca odnosno pojedinke, zainteresovane za saradnju sa ASI-jem u mestima u kojima još uvek nije moguće formirati sturkture naše organizacije, GS je ovlašćen da imenuje poverenika odnosno poverenicu ASI za to mesto;
 • GS je zadužen za izdavanje redovnih, po mogućustvu nedeljnih, analiza situacije u kojoj se proletarijat trenutno nalazi, kako kod nas tako i u svetu;
 • GS je zadužen za donošenje odluke o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Plenarnih sastanaka ASI i Kongresa ASI;
 • GS je zadužen za prikupljanje i prosleđivanje članstvu mišljenja Mreža Profesionalnih sindikata o pitanjima koja se tiču određenih profesija a koja će biti razmatrana na Kongresu ASI;
 • IS je zadužen za je komunikacija sa međunarodnim anarhističkim, anarho-sindikalističkim, revolucionarno-sindikalističkim i drugim srodnim pokretima i organizacijama;
 • IS je zadužen za kontaktiranje Okružnih konfederacija ASI ukoliko je potrebno slati delegate odnosno delegatkinje na međunarodne kongrese/konferencije/skupove, pri čemu je zadužen i za obavljanje neizbežnih proceduralnih formalnosti vezanih za put (organizovanje prevoza, smeštaj, pribavljanje viza i sl.);
 • IS je zadužen za odašiljanja pisama podrške i solidarnosti drugim anarhističkim, anarho-sindikalističkim i revolucionarno-sindikalističkim organizacijama u svetu kojima ta vrsta podrške može biti potrebna;
 • IS je zadužen za sve druge vidove koordinacije rada ASI na međunarodnom nivou;
 • B je zadužena za prikupljanje članarine od Okružnih konfederacija ASI i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog organizaciji, kao i za distribuiranje novca telima i organima ASI na njihov zahtev;
 • B je dužna da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa ASI i Plenarnih sastanaka ASI;
 • SK je zadužen za izdavanje saopštenja koje se tiču rada ASI, generalne situacije u proleterskom pokretu i našoj klasi;
 • SK je zadužen za sve druge vidove komunikacije ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • SK je, u skladu sa prethodnim stavom, ovlašćen da imenuje internet tim koji obavlja dužnosti vezane za rad organizacije na internetu.

Kongres Okružne konfederacije ASI

ČLAN 36.

 • Kongres Okružne konfederacije ASI je organ konfederacije na kome se donose stavovi Okružne konfederacije ASI vezani za sindikalnu praksu organizacije i bira Sekretarijat Okružne konfederacije ASI;
 • Redovni Kongres Okružne konfederacije ASI održava se svakih godinu dana;
 • Kongres Okružne konfederacije ASI se održava najmanje 30 dana pre Plenarnog sastanka ASI;
 • Vanredni Konges Okružne konfederacije ASI održava se na zahtev, upućen Sekretarijatu Okružne konfederacije ASI, jedne trećine Lokalnih i/ili Sreskih grupa koje čine Okružnu konfederaciju ASI;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Kongresa Okružne konfederacije ASI donosi Sekretarijat Okružne konfederacije ASI, uz pomoć Lokalne i/ili Sreske grupe koja je delegirana za organizovanje Kongresa Okružne konfederacije ASI, a najmanje 60 dana pre početka rada Kongresa Okružne konfederacije ASI;
 • Kongres Okružne konfederacije ASI čine delegati odnosno delegatkinje svih Sreskih i Lokalnih grupa koje funkcionišu unutar jednog okruga;
 • Svaka delegatkinja odnosno delegat u toku rada Kongresa Okružne konfederacije ASI ima jedan glas.

ČLAN 37.

Nadležnost kongresa Okružne konfederacije ASI:
 • Verifikovanje mandata delegatakinja odnosno delegara koji čine Kongres Okružne konfederacije ASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata Okružne konfederacije ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Kongresa Okružne konfederacije ASI;
 • Odabir Lokalne grupe koja će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Kongres ASI;
 • Odabir Lokalne grupe koja će organizovati naredni Kongres Okružne konfederacije ASI;
 • Delegiranje osoba na Plenarni sastanak ASI;
 • Formulisanja zajedničkih stavova Lokalnih i Sreskih grupa, koje funkcionišu na teritoriji okruga, koje se tiču sindikalne strategije i prakse organizacije, a u skladu sa dnevnim redom Kongresa ASI i Kongresa Okružne konfederacije ASI formulisanim od strane Sekretarijata ASI i Sekretarijata Okružne konfederacije ASI;
 • Razmatra izveštaj o radu Sekretarijata Okružne konfederacije ASI, i ostalih tela organizacije koja funkcionišu na okružnom nivou i daje ocenu o njihovom radu;
 • Izbor Lokalne grupe koja će obavljati funkciju Sekretarijata Okružne konfederacije ASI u narednom periodu;
 • Donosi odluku o formiranju svojih posebnih fondova i zadruga;
 • Sistematizacija, verifikacija i pospešivanje svih aspekata rada Okružne konfederacije ASI;
 • Donosi sve druge odluke koje se tiču rada Okružne konfederacije ASI.

Sekretarijar Okružne konfederacije ASI

ČLAN 38.

 • Sekretarijat Okružne konfederacije ASI je organ konfederacije koji se sastoji od tri ili više članica odnosno članova ASI;
 • Sekretarijat Okružne konfederacije ASI čine: Sekretarijat Okružne konfederacije ASI (Sok), Blagajna Okružne konfederacije ASI (Bok) i Sekretarijat za komunikaciju sa medijima Okružne konfederacije ASI (SKok);
 • Sekretarijat Okružne konfederacije ASI se bira na Kongresu Okružne konfederacije ASI;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Okružne konfederacije ASI ne mogu funkcije vršiti više od tri puta;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Okružne konfederacije ASI ne mogu funkcije vršiti dva puta uzastopno.

ČLAN 39.

Nadležnosti Sekretarijata Okružne konfederacije ASI:
 • Sok je zadužen za koordinisanje rada Sreskih i Lokalnih grupa u jednom okrugu;
 • Sok je zadužen za uređivanje i štampanje internog biltena Okružne konfederacije ASI, kao i moderiranje svih drugih vidova interne komunikacije članstva Okružne konfederacije ASI (internet mejling liste i t.d.);
 • Sok je zadužen za distribuciju članskih karti ASI, dobijenih od Sekretarijata ASI, Sreskim i Lokalnim grupama u jednom okrugu;
 • Sok nabavlja i distribuira pečate Sreskih i Lokalnih grupa ASI u jednom okrugu;
 • Sok je zadužen da, na zatev IS, kontaktira Lokalne i Sreske grupe ASI u svrhu pronalaženja delegata odnosno delegatkinja za međunarodne skupove na koje ASI namerava da šalje delgatkinje odnosno delegate;
 • Sok je zadužen za pisanje i dostavljanje Sekretarijatu ASI redovnih mesečnih izveštaja o aktivnostima ASI u okrugu;
 • Sok čine osobe ovlašćene da predstavljaju, kao i da odgovaraju za delovanje, Okružne konfederacije ASI pred organima države;
 • Sok je, uz pomoć Lokalnih grupa delegiranih za to, zadužen za pripremu i organizovanje Kongresa Okružne konfederacije ASI i, mogućih, Plenarnih sastanaka i Kongresa ASI;
 • Sok je zadužen za donošenje odluke o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata odnosno delegatkinja Kongresa Okružne konfederacije ASI;
 • U slučaju postojanja pojedinca odnosno pojedinke u okrugu, zainteresovane za saradnju sa ASI-jem u mestima u kojima još uvek nije moguće formirati sturkture naše organizacije, Sok je ovlašćen da imenuje poverenika odnosno poverenicu ASI za to mesto;
 • Bok je zadužena za prikupljanje članarine od Sreskih i Lokalnih grupa u jednom okrugu i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog Blagajni Okružne konfederacije ASI, kao i za distribuiranje novca strukturama, telima i organima ASI u jednom okrugu na njihov zahtev;
 • Bok je dužna da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa ASI, Plenarnih sastanaka ASI kao i Kongresa Okružne konfederacije ASI;
 • SKok je zadužen za izdavanje saopštenja koja se tiču rada Okružne konfederacije ASI;
 • SKok je zadužen za sve druge vidove komunikacije Okružne konfederacije ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • SKok je, u skladu sa prethodnim stavom, ovlašćen da imenuje internet tim koji obavlja dužnosti vezane za rad Okružne konfederacije na internetu.

Kongres Lokalne grupe ASI

ČLAN 40.

 • Kongres Lokalne grupe ASI je organ konfederacije na kome se donose stavovi Lokalne grupe vezani za sindikalnu praksu organizacije i bira Sekretarijat Lokalne grupe;
 • Redovni Kongres Lokalne grupe ASI održava se svakih godinu dana;
 • Kongres Lokalne grupe ASI se održava najmanje 60 dana pre Plenarnog sastanka ASI;
 • Vanredni Konges Lokalne grupe održava se na zahtev, upućen Sekretarijatu Lokalne grupe, jedne trećine Profesionalnih sindikata koji čine Lokalnu grupu;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Kongresa Lokalne grupe ASI donosi Sekretarijat Lokalne grupe, uz pomoć Profesionalnog sindikata delegiranog za organizovanje Kongresa Lokalne grupe ASI, a najmanje 15 dana pre početka rada Kongresa Lokalne grupe ASI;
 • Kongres Lokalne grupe ASI čine delegati odnosno delegatkinje svih Profesionalnih sindikata u jednom mestu;
 • Svaka delegatkinja odnosno delegat u toku rada Kongresa Lokalne grupe ASI ima jedan glas.

ČLAN 41.

Nadležnost Kongresa Lokalne grupe ASI:
 • Verifikovanje mandata delegata odnosno delegatkinja koje čine Kongres Lokalne grupe ASI;
 • Ovlašćuje Profesionalni sindikat da predloži Lokalnu grupu ASI za organizovanje sledećeg Kongresa ASI;
 • Ovlašćuje Profesionalni sindikat da predloži Lokalnu grupu ASI za vršioca funkcije posebnih tela ASI, kao što su Centar za liberterske studije, Obrazovno veće, uređivački kolektiv propagandnog biltena «Direktna akcija», i t. d. ;
 • Delegiranje osoba na Plenarni sastanak ASI;
 • Odabir Profesionalnog sindikata koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Kongres ASI;
 • Odabir Profesionalnog sindikata koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Plenarni sastanak ASI;
 • Odabir Profesionalnog sindikata koji će organizovati naredni Kongres Lokalne grupe ASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata Lokalne grupe ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Kongresa Lokalne grupe ASI;
 • Izbor Profesionalnog sindikata koji će obavljati funkciju Sekretarijata Lokalne grupe ASI u narednom periodu;
 • Formulisanja zajedničkih stavova Profesionalnih sindikata u jednom mestu, koje se tiču sindikalne strategije i prakse organizacije, a u skladu sa dnevnim redom formulisanim od strane Sekretarijata ASI, Sekretarijata Okružne konfederacije ASI i
Sekretarijata Lokalne grupe ASI;
 • Razmatra izveštaj o radu Sekretarijata Okružne konfederacije ASI i ostalih tela organizacije i daje ocenu o njihovom radu;
 • Donosi odluku o formiranju svojih posebnih fondova i zadruga;
 • Donosi sve druge odluke koje se tiču delovanja ASI u tom mestu;
 • Sistematizacija, verifikacija i pospešivanje svih aspekata rada Lokalne grupe ASI;
 • Donosi sve druge odluke koje se tiču rada Lokalne grupe ASI.

Sekretarijat Lokalne grupe

ČLAN 42.

 • Sekretarijat Lokalne grupe ASI je organ konfederacije koji se sastoji od tri ili više članova odnosno članica ASI;
 • Sekretarijat Lokalne grupe ASI čine: Sekretarijat Lokalne grupe (Slg), Blagajna Lokalne grupe (Blg) i Sekretarijat za komunikaciju sa medijima Lokalne grupe (SKlg);
 • Sekretarijat Lokalne grupe ASI se bira na Kongresu Lokalne grupe ASI;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Lokalne grupe ASI ne mogu funkcije vršiti više od tri puta;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Lokalne grupe ASI ne mogu funkcije vršiti dva puta uzastopno.

ČLAN 43.

Nadležnost sekretarijata Lokalne grupe:
 • Slg je zadužen za koordinisanje rada Profesionalnih sindikata formiranih pri Lokalnoj grupi;
 • Slg je zadužen za distribuciju članskih karti ASI, dobijenih od Sekretarijata Okružne konfederacije ASI, Profesionalnim sindikatima formiranim pri Lokalnoj grupi;
 • Slg je zadužen za uređivanje i štampanje internog biltena Lokalne grupe ASI, kao i moderiranje svih drugih vidova interne komunikacije članstva Lokalne grupe ASI (internet mejling liste i t.d.);
 • Slg nabavlja i distribuira pečate Profesionalnih sindikata ASI pri Lokalnoj grupi;
 • Slg je zadužen za pisanje i dostavljanje Sekretarijatu Okružne konfederacije ASI redovnih mesečnih izveštaja o aktivnostima ASI u mestu;
 • Slg čine osobe ovlašćene da predstavljaju, kao i da odgovaraju za delovanje, Lokalne grupe ASI pred organima države;
 • Slg je, uz pomoć Profesionalnih sindikata delegiranih za to, zadužen za pripremu i organizovanje Kongresa Lokalne grupe ASI i, mogućih, Plenarnih sastanaka i Kongresa ASI;
 • Slg je zadužen da, na zatev Sekretarijata Okružne konfederacije ASI, kontaktira Profesionalne sindikate ASI u svrhu pronalaženja delegata odnosno delegatkinja za međunarodne skupove na koje ASI namerava da šalje delgatkinje odnosno delegate;
 • Slg kontaktira Stručne klubove, ukoliko su formirani, i njihova mišljenja o predmetima koji se razmatraju na Kongresima Profesionalnih sindikata ASI i Plenarnim sastancima Profesionalnih sindikata ASI iznosi članstvu Profesionalnih sindikata ASI, najmanje 60 dana pre Kongresa ili Plenarnog sastanka Profesionalnog sindikata;
 • Slg je zadužen za donošenje odluke o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata odnosno delegatkinja Kongresa Lokalne grupe ASI;
 • Blg je zadužena za prikupljanje članarine od Profesionalnih sindikata formiranih pri Lokalnoj grupi i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog Blagajni Lokalne grupe, kao i za distribuiranje novca telima i organima ASI formiranih pri Lokalnoj grupi na njihov zahtev;
 • Blg je dužna da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa ASI, Plenarnih sastanaka ASI, Kongresa Okružne konfederacije ASI, kao i Kongresa Lokalne grupe ASI;
 • SKlg je zadužen za izdavanje saopštenja koje se tiču rada Lokalne grupe ASI;
 • SKlg je zadužen za sve druge vidove komunikacije Lokalne grupe ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • SKlg je, u skladu sa prethodnim stavom, ovlašćen da imenuje internet tim koji obavlja dužnosti vezane za rad Lokalne grupe na internetu.

Kongres Profesionalnog sindikata

ČLAN 44.

 • Kongres Profesionalnog sindikata ASI je organ konfederacije na kome se donose stavovi Profesionalnog sindikata vezani za politiku organizacije i bira Sekretarijat Profesionalnog sindikata ASI;
 • Redovni Kongres Profesionalnog sindikata ASI održava se svakih godinu dana;
 • Kongres Profesionalnog sindikata ASI se održava najmanje 60 dana pre Kongresa ASI;
 • Vanredni Konges Profesionalnog sindikata održava se na zahtev, upućen Sekretarijatu Profesionalnog sindikata, jedne trećine Preduzetnih sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koje (i) čine Profesionalni sindikat;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Kongresa Profesionalnog sindikata ASI donosi Sekretarijat Profesionalnog sindikata ASI, uz pomoć preduzetnog sindikata delegiranog za organizovanje Kongresa Profesionalnog sindikata ASI, a najmanje 25 dana pre početka rada Kongresa Profesionalnog sindikata ASI;
 • Kongres Profesionalnog sindikata ASI čine delegatikinje odnosno delegati svih Preduzetnih sindikata jedne profesije ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta u jednoj Lokalnoj grupi;
 • Svaki delegat odnosno delegatkinja u toku rada Kongresa ima jedan glas.

ČLAN 45.

Nadležnost kongresa Profesionalnog sindikata:
 • Donosi predloge Statut ASI, kao i predloge njegovih izmena i dopuna;
 • Verifikuje mandate delegatakinja odnosno delegata koji čine Kongres Profesionalnog sindikataASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata Profesionalnog sindikata ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Kongresa Profesionalnog sindikata ASI;
 • Ovlašćuje delegatkinju odnosno delegata Profesionalnog sindikata da na Kongresu Lokalne grupe predloži da Lokalna grupa obavljati funkciju Sekretarijata ASI u narednom periodu;
 • Ovlašćuje delegatkinju odnosno delegata Profesionalnog sindikata da na Kongresu Lokalne grupe predloži da Lokalna grupa vrši dužnost nekih od posebnih tela ASI kao što su Centar za liberterske studije, Obrazovno veće, uređivački kolektiv propagandnog biltena «Direktna akcija», i t. d. ;
 • Utvrđuje predlog visine sindikalne članarine i njene preraspodele;
 • Izbor Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će obavljati funkciju Sekretarijata Profesionalnog sindikata u narednom periodu;
 • Izbor Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, obavljati funkciju Sekretarijata Mreže Profesionalnih sindikata u narednom periodu;
 • Izbor Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, obavljati funkciju Sekretarijata Mreže sindikata u narednom periodu;
 • Bira delegate za Kongres ASI;
 • Odabir Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Plenarni sastanak ASI;
 • Odabir Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Odabir Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Kongres Mreže sindikata ASI;
 • Razmatra izveštaj o radu Sekretarijata ASI i ostalih tela organizacije i daje ocenu o njihovom radu;
 • Donosi odluke koje se tiču politike organizacije;
 • Donosi odluke koje se tiču međunarodne politike organizacije;
 • Donosi odluku o formiranju sekcija koje služe posebnim potrebama određenog dela članstva Profesionalnih sindikata ASI (ženska sekcija, sekcija invalida, sekcija svih onih grupacija koje se u trenutnom društvenom poretku karakterišu kao «manjine» i t.d.). Sekcije imaju savetodavnu ulogu prilikom dodnošenja odluka koje se tiču predmeta aktivnosti određene sekcije;
 • Donosi odluku o formiranju svojih posebnih fondova i zadruga;
 • Donosi odluku o formiranju posebnih fondova i zadruga ASI;
 • Donosi predloge o potrebi pokretanja određenih kurseva unutar organizacije koje operacionalizuje Obrazovno veće;
 • Dosnosi sve odluke koje mogu biti razmatrane na Kongresu Mreže Profesionalnih sindikata ASI i Mreže sindikata ASI;
 • Donosi druge odluke koje mogu biti usvojene na Kongresu ASI;
 • Donosi sve druge odluke koje se tiču rada Profesionalnog sindikata ASI.

Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata

ČLAN 46.

 • Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata ASI je organ konfederacije na kome se donose odluke koje se tiču sindikalne prakse organizacije;
 • Redovni Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata održava se svakih godinu dana, po mogućstvu u razmaku od šest meseci u odnosu na Kongres Profesionalnog sindikata ASI;
 • Vanredni Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata održava se na zahtev, upućen Sekretarijatu Profesionalnog sindikata ASI, jedne trećine preduzetnih sindikata;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Plenarnog sastanka Profesionalnog sindikata donosi Sekretarijat Profesionalnog sindikata ASI, uz pomoć Preduzetnog sindikata koji je delegirana za organizovanje Plenarnog sastanka Profesionalnog sindikata ASI na prethodnom Kongresnom zasedanju Profesionalnog sindikata ASI, a najmanje 90 dana pre početka rada Plenarnog sastanka ASI;
 • Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata ASI čine delegati odnosno delegatkinje svih preduzetnih sindikata i organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta;
 • Svaki delegat odnosno delegatkinja u toku rada Plenarnog sastanka Profesionalnog sindikata ASI ima jedan glas.

ČLAN 47.

Nadležnost plenarnog sastanka Profesionalnog sindikata:
 • Verifikuje mandate delegata odnosno delegatkinja koje čine Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata ASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata Profesionalnog sindikata ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Plenarnog sastanka Profesionalnog sindikata ASI;
 • Bira delegatkinje odnosno delegate za Kongres Lokalne grupe ASI;
 • Bira Preduzetni sindikat koji će, ukoliko je potrebno, obavljati dužnost Sekretarijata Lokalne grupe ASI;
 • Predlaže delegate odnosno delegatkinje kinje Okružne konfederacije za Plenarni sastanak ASI;
 • Odabir Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Kongres ASI;
 • Odabir Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Kongres Okružne konfederacije ASI;
 • Odabir Preduzetnog sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji će, ukoliko je potrebno, organizovati naredni Kongres Lokalne grupe ASI;
 • Donosi predloge generalne sindikalne strategije organizacije;
 • Donosi predloge svih odluka koje se tiču sindikalne prakse organizacije;
 • Razmatra izveštaj o radu Sekretarijata Lokalne grupe ASI i Sekretarijata Okružne konfederacije ASI;
 • Predlaže sistematizaciju, verifikaciju i pospešivanje svih aspekata rada organizacije.

Sekretarijat Profesionalnog sindikata
ČLAN 48.

 • Sekretarijat Profesionalnog sindikata ASI je organ konfederacije koji se sastoji od tri ili više članova odnosno članica ASI;
 • Sekretarijat Profesionalnog sindikata ASI čine: Sekretarijat Profesionalnog sindikata (Sps), Blagajna Profesionalnog sindikata (Bps) i Sekretarijat za komunikaciju sa medijima Profesionalnog sindikata (SKps);
 • Sekretarijat Profesionalnog sindikata ASI se bira na Kongresu Profesionalnog sindikata ASI;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Profesionalnog sindikata ASI ne mogu funkcije vršiti više od tri puta;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Profesionalnog sindikata ASI ne mogu funkcije vršiti dva puta uzastopno.

ČLAN 49.

Nadležnost sekretarijata Profesionalnog sindikata:
 • Sps je zadužen za koordinisanje rada Preduzetnih sindikata koji čine Profesionalni sindikat ASI;
 • Sps čine osobe ovlašćene da predstavljaju, kao i da odgovaraju za delovanje, Profesionalnog sindikata ASI pred organima države;
 • Sps je, uz pomoć Preduzetnih sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta delegiranih za to, zadužen za pripremu i organizovanje Kongresa Profesionalnog sindikata ASI;
 • Sps je zadužen za distribuciju članskih karti ASI, dobijenih od Sekretarijata Lokalne grupe ASI, Preduzetnim sindikatima i organizacijama iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji čine Profesionalni sindikat;
 • Sps je zadužen da, na zatev Sekretarijata Lokalne grupe ASI, kontaktira Preduzetne sindikate ASI i organizacije iz stava 4. člana 10. ovog Statuta u svrhu pronalaženja delegata odnosno delegatkinja za međunarodne skupove na koje ASI namerava da šalje delgatkinje odnosno delegate;
 • Sps je zadužen za uređivanje i štampanje internog biltena Profesionalnog sindikata ASI, kao i moderiranje svih drugih vidova interne komunikacije članstva Profesionalnog sindikata ASI (internet mejling liste i t.d.);
 • Sps nabavlja i distribuira pečate Preduzetnih sindikata ASI i organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta;
 • Sps je zadužen za pisanje i dostavljanje Sekretarijatu ASI redovnih mesečnih izveštaja o aktivnostima Profesionalnog sindikata ASI;
 • Sps prilikom sastavljanja kongresnog materijala Kongresa Profesionalnog sindikata kontaktira i zatim formuliše iznesene stavove sekcija manjina koje se tiču pitanja o kojima će odlučvati Kongres ili Plenarni sastanak Profesionalnog sindikata ASI;
 • Sps je zadužen za donošenje odluke o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata odnosno delegatkinja Kongresa Profesionalnog sindikata ASI;
 • Bps je zadužena za prikupljanje članarine od Preduzetnih sindikata ASI i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog Profesionalnom sindikatu ASI, kao i za distribuiranje novca telima i organima Profesionalnog sindikata ASI na njihov zahtev;
 • Bps je dužna da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa Profesionalnog sindikata ASI;
 • SKps je zadužen za izdavanje saopštenja koje se tiču rada Profesionalnog sindikata ASI;
 • SKps je zadužen za sve druge vidove komunikacije Profesionalnog sindikata ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • SKps je, u skladu sa prethodnim stavom, ovlašćen da imenuje internet tim koji obavlja dužnosti vezane za rad organizacije na internetu.

Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI

ČLAN 50.

 • Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI je organ konfederacije na kome se donose odluke koje se tiču sindikalne prakse Mreže Profesionalnih sindikata;
 • Redovni Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI se održava svakih godinu dana;
 • Vanredni Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI se održava na zahtev, upućen Sekretarijatu Mreže Profesionalnih sindikata ASI, od strane jedne trećine Profesionalnih sindikata koji čine Mrežu Profesionalnih sindikata;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI donosi Sekretarijat Mreže Profesionalnih sindikata ASI, uz pomoć Profesionalnog sindikata koji je delegirana za organizovanje Kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI na prethodnom Kongresu Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI čine delegatkinje odnosno delegati svih Profesionalnih sindikata jedne Profesije;
 • Svaki delegat odnosno delegatkinja u toku rada Kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI ima jedan glas.

ČLAN 51.

Nadležnost kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI:
 • Verifikuje mandate delegata odnosno delegatkinja koje čine Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata Mreže Profesionalnih sindikata ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Bira Profesionalnih sindikata koji će u narednom periodu obavljati funkciju Sekretarijata Mreže Profesionalnih sindikataASI;
 • Bira Profesionalni sindikat koji će organizovati naredni Kongres Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Utvrđivanje članarine Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Donosi sve druge odluke koje se tiču Mreže Profesionalnih sindikata ASI.

Sekretarijat Mreže Profesionalnih sindikata ASI

ČLAN 52.

 • Sekretarijat Mreže Profesionalnih sindikata ASI je organ konfederacije koji se sastoji od tri ili više članova odnosno članica ASI;
 • Sekretarijat Mreže Profesionalnih sindikata ASI čine: Sekretarijat Mreže Profesionalnih sindikata (Smps), Blagajna Mreže Profesionalnih sindikata (Bmps) i Sekretarijat za komunikaciju sa medijima Mreže Profesionalnih sindikata (SKmps);
 • Sekretarijat Mreže Profesionalnih sindikata ASI se bira na Kongresu Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Mreže Profesionalnih sindikata ASI ne mogu funkcije vršiti više od tri puta;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Mreže Profesionalnih sindikata ASI ne mogu funkcije vršiti dva puta uzastopno.

ČLAN 53.

Nadležnost sekretarijata Mreže Profesionalnih sindikata ASI:
 • Smps je zadužen za koordinisanje rada Profesionalnih sindikata koji čine Mrežu Profesionalnih sindikata ASI;
 • Smps čine osobe ovlašćene da predstavljaju, kao i da odgovaraju za delovanje, Mreže Profesionalnih sindikata ASI pred organima države;
 • Smps je, uz pomoć Profesionalnih sindikata delegiranih za to, zadužen za pripremu i organizovanje Kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Smps je zadužen za pisanje i dostavljanje Sekretarijatu ASI redovnih mesečnih izveštaja o aktivnostima Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Smps je zadužen za odašiljanje pisama podrške i solidarnosti drugim proleterskim organizacijama koje delaju u istoj profesiji u trenutcima potrebe;
 • Smps je zadužen za donošenje odluke o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata odnosno delegatkinja Kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • Bmps je zadužena za prikupljanje članarine od Profesionalnih sindikata ASI i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog Mreži Profesionalnih sindikata ASI, kao i za distribuiranje novca telima i organima Mreže Profesionalnih sindikata ASI na njihov zahtev;
 • Bmps je dužna da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • SKmps je zadužen za izdavanje saopštenja koje se tiču rada Mreže Profesionalnih sindikata ASI;
 • SKmps je zadužen za sve druge vidove komunikacije Mreže Profesionalnih sindikata ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • SKmps je, u skladu sa prethodnim stavom, ovlašćen da imenuje internet tim koji obavlja dužnosti vezane za rad organizacije na internetu.

Sekretarijat Sreske grupe

ČLAN 54.

 • Sekretarijat Sreske grupe ASI je organ konfederacije koji se sastoji od dva člana odnosno članice ASI;
 • Sekretarijat Sreske grupe ASI čine: Sekretarijat Sreske grupe (Ssg) i Blagajnik odnosno blagajnica Sreske grupe (Bsg);
 • Sekretarijat Sreske grupe ASI se bira na sastancima Sreske grupe ASI;

ČLAN 55.

Nadležnost sekretarijata Sreske grupe:
 • Ssg je zadužena odnosno zadužen za koordinisanje rada članica odnosno članova Sreske grupe;
 • Ssg je zadužen odnosno zadužena za distribuciju članskih karti ASI, dobijenih od Sekretarijata Okružne konfederacije ASI, članovima odnosno članicama Sreske grupe;
 • Ssg je zadužen odnosno zadužena za pisanje i dostavljanje Sekretarijatu Okružne konfederacije ASI redovnih mesečnih izveštaja o aktivnostima ASI u srezu;
 • Ssg je zadužen odnosno zadužena za izdavanje saopštenja koje se tiču rada Sreske grupe ASI;
 • Ssg je zadužen da, na zatev Sekretarijata Okružne konfederacije ASI, kontaktira članstvo Sreske grupe u svrhu pronalaženja delegata odnosno delegatkinja za međunarodne skupove na koje ASI namerava da šalje delgatkinje odnosno delegate;
 • Ssg je zadužena odnosno zadužen za sve druge vidove komunikacije Sreske grupe ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • Ssg je osoba ovlašćena da predstavlja, kao i da odgovara za delovanje, Sreske grupe ASI pred organima države;
 • Bsg je zadužena odnosno zadužen za prikupljanje članarine od članova odnosno članova Sreske grupe i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog Blagajni Sreske grupe;
 • Bsg je dužna odnosno dužan da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa ASI, Plenarnih sastanaka ASI, Kongresa Okružne konfederacije ASI kao i sastanaka Sreske grupe.

Kongres Mreže sindikata

ČLAN 56.

 • Kongres Mreže sindikata ASI je organ konfederacije na kome se donose odluke koje se tiču sindikalne prakse Mreže sindikata;
 • Redovni Kongres Mreže sindikata ASI se održava svakih godinu dana;
 • Vanredni Kongres Mreže sindikata ASI se održava na zahtev, upućen Sekretarijatu Mreže sindikata ASI, od strane jedne trećine Preduzetni i/ili Profesionalnih sindikata koji čine Mrežu sindikata;
 • Odluku o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata Kongresa Mreže sindikata ASI donosi Sekretarijat Mreže sindikata ASI, uz pomoć Preduzetnog ili Profesionalnog sindikata koji je delegirana za organizovanje Kongresa Mreže sindikata ASI na prethodnom Kongresu Mreže sindikata ASI;
 • Kongres Mreže sindikata ASI čine delegati odnosno delegatkinje svih Preduzetnih i Profesionalnih sindikata koji tvore Mrežu sindikata;
 • Svaki delegat odnosno delegatkinja u toku rada Kongresa Mreže sindikata ASI ima jedan glas.

ČLAN 57.

Nadležnost kongresa Mreže sindikata:
 • Verifikuje mandate delegatakinja odnosno delegata koji čine Kongres Mreže sindikata ASI;
 • Donosi, na predlog Sekretarijata Mreže sindikata ASI, dnevni red svog rada;
 • Utvrđuje i bira radna tela Kongresa Mreže sindikata ASI;
 • Bira Preduzetni ili Profesionalnih sindikata koji će u narednom periodu obavljati funkciju Sekretarijata Mreže sindikataASI;
 • Bira Preduzetni ili Profesionalni sindikat koji će organizovati naredni Kongres Mreže sindikata ASI;
 • Utvrđivanje članarine Mreže sindikata ASI;
 • Donosi sve druge odluke koje se tiču Mreže sindikata ASI.

Sekretarijat Mreže sindikata

ČLAN 58.

 • Sekretarijat Mreže sindikata ASI je organ konfederacije koji se sastoji od tri ili više članova odnosno članica ASI;
 • Sekretarijat Mreže sindikata ASI čine: Sekretarijat Mreže sindikata (Sms), Blagajna Mreže sindikata (Bms) i Sekretarijat za komunikaciju sa medijima Mreže sindikata (SKms);
 • Sekretarijat Mreže sindikata ASI se bira na Kongresu Mreže sindikata ASI;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Mreže sindikata ASI ne mogu funkcije vršiti više od tri puta;
 • Osobe koje obavljaju funkcije unutar Sekretarijata Mreže sindikata ASI ne mogu funkcije vršiti dva puta uzastopno.

ČLAN 59.

Nadležnost sekretarijata Mreže sindikata:
 • Sms je zadužen za koordinisanje rada Preduzetnih i Profesionalnih sindikata koji čine Mrežu sindikata ASI;
 • Sms čine osobe ovlašćene da predstavljaju, kao i da odgovaraju za delovanje, Mreže sindikata ASI pred organima države;
 • Sms je, uz pomoć Preduzetnih ili Profesionalnih sindikata delegiranih za to, zadužen za pripremu i organizovanje Kongresa Mreže sindikata ASI;
 • Sms je zadužen za pisanje i dostavljanje Sekretarijatu ASI redovnih mesečnih izveštaja o aktivnostima Mreže sindikata ASI;
 • Sms je zadužen za donošenje odluke o datumu, mestu održavanja, dnevnom redu i broju delegata odnosno delegatkinja Kongresa Mreže sindikata ASI;
 • Bms je zadužena za prikupljanje članarine od Preduzetnih i Profesionalnih sindikata koji čine Mrežu sindikata ASI i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog Mreži sindikata ASI, kao i za distribuiranje novca telima i organima Mreže sindikata ASI na njihov zahtev;
 • Bms je dužna da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa Mreže sindikata ASI;
 • SKms je zadužen za izdavanje saopštenja koje se tiču rada Mreže sindikata ASI,;
 • SKms je zadužen za sve druge vidove komunikacije Mreže sindikata ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • SKms je, u skladu sa prethodnim stavom, ovlašćen da imenuje internet tim koji obavlja dužnosti vezane za rad organizacije na internetu.

Sekretarijat Preduzetnog sindikata

ČLAN 60.

 • Sekretarijat Preduzetnog sindikata ASI je organ konfederacije koji se sastoji od dve ili više članova odnosno članica ASI;
 • Sekretarijat Preduzetnog sindikata ASI čine: Sekretarijat Preduzetnog sindikata (Sps) i Blagajna Preduzetnog sindikata (Bps);
 • Sekretarijat Preduzetnog sindikata ASI se bira na sastancima Preduzetnog sindikata ASI.

ČLAN 61.

Nadležnost sekretarijata Preduzetnog sindikata:
 • Sps je zadužen za koordinisanje rada članica odnosno članova Preduzetnog sindikata;
 • Sps je zadužen za distribuciju članskih karti ASI, dobijenih od Sekretarijata Profesionalnog sindikata ASI, članovima odnosno članicama Preduzetnog sindikata;
 • Sps je zadužen za pisanje i dostavljanje Sekretarijatu Profesionalnog sindikata ASI redovnih mesečnih izveštaja o aktivnostima sindikata unutar preduzeća;
 • Sps je zadužen da, na zatev Sekretarijata Profesionalnog sindikata ASI, kontaktira članstvo Preduzetnog sindikata u svrhu pronalaženja delegata odnosno delegatkinja za međunarodne skupove na koje ASI namerava da šalje delgatkinje odnosno delegate;
 • Sps je zadužen za izdavanje saopštenja koje se tiču rada Preduzetnog sindikata ASI;
 • Sps je zadužen za sve druge vidove komunikacije Preduzetnog sindikata ASI sa javnošću (internet veb sajt i t.d.);
 • Sps čine osobe ovlašćene da predstavljaju, kao i da odgovaraju za delovanje, Preduzetnog sindikata ASI pred organima države;
 • Bps je zadužen za prikupljanje članarine od članova odnosno članova Preduzetnog sindikata i svako drugo rukovanje novcem uplaćenog Blagajni Preduzetnog sindikata;
 • Bps je dužn da podelu novca vrši u skladu sa odlukama Kongresa ASI, Plenarnih sastanaka ASI, Kongresa Okružne konfederacije ASI, Kongresa Lokalne grupe ASI, Kongresa Lokalne grupe ASI, Kongresa i Plenarnih sastanaka Profesionalnih sindikata ASI kao i sastanaka Preduzetnog sindikata.

Sledeće poglavlje

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Ponedeljak 05. September 2005. [12:12:18 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.17 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 4.01MB ]   [ 71 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.98 ]